Baltimore, MD – Dec. 4, 2023 -  BJL wishes a hearty Mazel Tov to Moshe Gerchikov & Rivka Slotchiver on their engagement.

 Mazel Tov to Mordechai & Helen Gerchikov and Rabbi Ezra & Gila Slotchiver 

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. אמן!