Baltimore, MD – September 6, 2019

Parshas: Shoftim

Chatzos: 1:04:55 PM

Hadlakas Nairos: 7:12pm

Shkiah:  7:30pm          

Tzais HaKochavim: 8:10pm