DAILY DVAR HALACHA. Aug 12 . Av 15. Final amazing reason for Tu B'Av..mp4 from Yitzchok Dinovitzer on Vimeo.