Login  

Register  

Daily Dvar Halacha - Nov. 12, 25 MarCheshvan - Uh Oh! I Forgot Birchas Hatorah!

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer

Posted on 11/12/20

Parshas HaShavua Divrei Torah sponsored by
Dr. Shapsy Tajerstein, DPM - Podiatry Care.
(410) 788-6633