Mazel Tov To Eli And Malka Kravitz On The Birth Of A Son

By BJLife Newsroom
Posted on 09/23/22

Baltimore, MD – Sept. 23, 2022 - BJL wishes a hearty Mazel Tov to Eli and Malka Kravitz on the birth of a son.

Mazel tov grandparents Rabbi & Mrs. Moshe Kravitz (Monsey) and Rabbi & Mrs. AD Motzen and great-grandmother Mrs. Nechama Motzen, great- grandparents Bob & Judy Pransky and Cantor & Mrs Yaakov Motzen and great-great-grandmother Marion Zweiter

יה"ר שיזכו לגדל בנם לתורה, לחופה, ולמעשים טובים. אמן!