Daily Dvar Halacha - July 1 / Tammuz 2 - Kiddush Tricks

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 07/01/22

Untitled from Yitzchok Dinovitzer on Vimeo.