Daily Dvar Halacha - Nov. 13 2019 - 15 MarCheshvan 5780 - Salt Sprinkled On The Table Before Motzi Why?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 11/13/19